Yamaha NSP20b.

Sistema de parlantes 5.1 Yamaha NSP20b.